Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2011
Autor: Ivo Dostál, Jiří Jedlička, Jiří Huzlík
Categories: Metodiky
Product code: 33
Doprava a změny v sídelní struktuře jsou odedávna spojité nádoby, díky čemuž se rozvoj dopravy významně podepsal na mnohých procesech ovlivňujících podobu a utváření města a naopak. Rozvoj města významně ovlivňuje celý dopravní systém. Zásadním problémem současných měst je jejich rychlá expanze od okolní, doposud volné krajiny, kde dochází na úkor záboru půdního fondu a přírodních biotopů k nárůstu antropogenních aktivit. Tato rychlá expanze s sebou nese zvýšené nároky na dopravu. Stávající praxe v dopravním inženýrství při vytváření predikčních modelů dopravy nedokáže dostatečně rychle reagovat na tyto změny, které s sebou proces suburbanizace přináší. Odborná úroveň zpracování jednotlivých modelů se významně liší u různých zpracovatelů v závislosti na jejich kreativitě při sběru dat, přípravy modelu i samotného výpočtového řešení modelu. Další nesourodá řešení lze sledovat následně po zpracování modelu při interpretaci předkládaných výsledků.

Položit dotaz k produktu Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování

You could be interested in

Loading content