Determination of time availability using traffic modelling

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2011
Author: Ivo Dostál, Jiří Jedlička, Jiří Huzlík
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 33
The methodology is only in the Czech language.
Doprava a změny v sídelní struktuře jsou odedávna spojité nádoby, díky čemuž se rozvoj dopravy významně podepsal na mnohých procesech ovlivňujících podobu a utváření města a naopak. Rozvoj města významně ovlivňuje celý dopravní systém. Zásadním problémem současných měst je jejich rychlá expanze od okolní, doposud volné krajiny, kde dochází na úkor záboru půdního fondu a přírodních biotopů k nárůstu antropogenních aktivit. Tato rychlá expanze s sebou nese zvýšené nároky na dopravu. Stávající praxe v dopravním inženýrství při vytváření predikčních modelů dopravy nedokáže dostatečně rychle reagovat na tyto změny, které s sebou proces suburbanizace přináší. Odborná úroveň zpracování jednotlivých modelů se významně liší u různých zpracovatelů v závislosti na jejich kreativitě při sběru dat, přípravy modelu i samotného výpočtového řešení modelu. Další nesourodá řešení lze sledovat následně po zpracování modelu při interpretaci předkládaných výsledků.

Položit dotaz k produktu Determination of time availability using traffic modelling

You could be interested in

Loading content