Metodika výpočtu poptávky po nízkouhlíkovém a obnovitelném vodíku v dopravě v České republice do roku 2030

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: J. Poláčik, M. Kocůrek, P. Kostrhounová, Z. Přibyl, R. Ličbinský, B. Vahalík, P. Polanský, V. Přikryl, J. Sochor, A. Giurg, P. Řihák
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 148
Metodika je v elektronické podobě.

Hlavním cílem metodiky je poskytnout metodický postup pro výpočet poptávky po nízkouhlíkovém a obnovitelném vodíku v dopravě v České republice do roku 2030. Cílem je také vytipovat vhodné lokality s co nejlepším ekonomickým potenciálem pro uplatnění vodíkových vozidel a identifikace tzv. "bílých míst", pro budování infrastruktury vodíkových čerpacích stanic.

Metodika je určena primárně pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy, do jejichž působnosti oblast infrastruktury vodíkových čerpacích stanic spadá. Sekundárně pak také producentům a distributorům vodíku, budovatelům veřejné infrastruktury vodíkových čerpacích stanic. Výstupy projektu mohou také sloužit jako vstupní údaje do výzkumných projektů a analýz souvisejících s rozvojem veřejné vodíkové infrastruktury.

Metodika se zaměřuje na modelování poptávky po nízkouhlíkovém a obnovitelném vodíku v dopravě v České republice do roku 2030. Metodika vychází z legislativních cílů Evropské unie, jako je Směrnice RED a Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR). Dále zohledňuje strategické dokumenty České republiky, především Národní akční plán čisté mobility a jeho aktualizaci. Byl realizován průzkum ochoty firem přejít na vodík v dopravě. Bylo vypočteno předpokládané množství spotřebovaného vodíku v dopravě pro rok 2030. Dále byly navrženy vodíkové čerpací stanice tak, aby byly splněny minimální požadavky AFIR. Dalším důležitým krokem bylo lokalizovat místa s největší poptávkou po vodíku v dopravě. Vycházeje z intenzity dopravy na síti dálnic a silnic 1. třídy byla vytipována vhodná místa pro umístění vodíkových čerpacích stanic. Na základě realizovaného průzkumu ochoty firem byla namodelována poptávka po vodíku pro jednotlivé okresy. Výsledky obou variant byly vizualizovány na mapě ČR.

Projekt NAHYC-m byl podpořen v rámci 2. VS Programu NCK Technologické agentury ČR a částečně i z Národního plánu obnovy. Od 1. 1. 2023 probíhá řešení. Ukončení projektu je plánováno na 31. 12. 2028.

 

Položit dotaz k produktu Metodika výpočtu poptávky po nízkouhlíkovém a obnovitelném vodíku v dopravě v České republice do roku 2030

You could be interested in

Loading content