Environmental requirements for the use of recycled asphalt mixtures in road construction

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2017
Author: Vilma Jandová, Jiří Huzlík, Jitka Hegrová, Martina Bucková, Roman Ličbinský, Jan Valentin, Zuzana Čížková
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 9
The methodology is only in the Czech language.

V současné době je stále více žádáno využití recyklovaného stavebního asfaltového materiálu z vozovek pro opětovné využití v rámci výstavby nových a rekonstrukce stávajících komunikací. Kromě zkoušení jejich mechanicko-fyzikálních vlastností je třeba se také zabývat otázkou vlivu těchto materiálů na životní prostředí (dále jen ŽP) v rámci jejich pokračujícího životního cyklu. Nyní se vhodnost použití asfaltových recyklovaných směsí z hlediska vlivu na ŽP prokazuje normovanými zkouškami, které stanovuje legislativa pro daný druh odpadu. Stanovení obsahu škodlivých látek je prováděno zkouškami vyluhovatelnosti odpadu o určité zrnitosti. Z pohledu kontaminace životního prostředí se v reálných podmínkách při použití recyklovaných asfaltových směsí zejména v rámci oprav současné metody jeví jako nedostatečné. Proto byla v rámci řešení projektu CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, TE01020168) zpracována metodika Environmentálních požadavků pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství.

Metodika je koncipována jako dokument, který komplexně řeší problematiku stanovení kontaminantů v recyklovaných asfaltových směsích z úhlu pohledu jejich reálného využití. Definuje vhodné strukturní typy vzorků recyklovaných směsí a postupy jejich zkoušení v souvislosti s uvolňováním škodlivin tak, aby se co nejvíce přiblížily reálným podmínkám. Postupy jsou kombinacemi normovaných postupů daných současnou legislativou a nových postupů ověřených v rámci řešení výše uvedeného projektu. Metodika definuje sledované škodliviny a metody jejich stanovení. Část je také věnována hodnocení výsledků analýz, včetně návrhu následných postupů využití materiálu při daných koncentracích škodlivin.

Položit dotaz k produktu Environmental requirements for the use of recycled asphalt mixtures in road construction

You could be interested in

Loading content