Genderové aspekty v dopravě

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: E. Adamovská, L. Vondráčková, M. Trepáčová, J. Kočková, M. Horáková, V. Kurečková
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 147
Publikace je v elektronické podobě.
Publikace nabízí komplexní vhled do problematiky dopravního chování a mobilitních potřeb z hlediska principu genderově rovných příležitostí. Kniha se věnuje zásadním oblastem, jako jsou obecná specifika cestování žen, osobní a dopravní bezpečnost, přístup a využití jednotlivých dopravních prostředků, udržitelný přístup, nové dopravní technologie či zastoupení žen v dopravním sektoru. Na základě značného množství odborné literatury euroamerického kontextu posledních dvaceti let přináší ucelený přehled dosavadního stavu vědění a doplňuje jej o originální data z výzkumu realizovaném Centrem dopravního výzkumu, který se na rozdílné postavení a potřeby mužů a žen v dopravě specificky zaměřoval. Srovnání zahraničních výzkumů s daty z českého prostředí dokládá univerzalitu trendů nerovných příležitostí v dopravě. Ty by měly být zohledněny a genderově inkluzivní perspektiva včleněna do dopravních plánů, projektů a politik.

Položit dotaz k produktu Genderové aspekty v dopravě

You could be interested in

Loading content