Georadar and its application in diagnostics of transport infrastructure objects

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2016
Author: R. Matula, J. Stryk, K. Pospíšil
Obliged company: Yes
Categories: Publications
Product code: 50

Zahrnuje měření v laboratorních podmínkách a in situ (materiál: beton, asfaltové vrstvy, stmelené a nestmelené podkladní vrstvy apod.), optimalizaci nastavení aparatury georadaru, ověřování nových způsobů kalibrace a vyhodnocení naměřených dat. Zkoumán byl vliv rychlosti měření na dosažené výsledky a také způsoby, jak zpřesnit lokalizaci (určování polohy antény při měření).

Praktická měření in situ navazují na ověřování vybraných úloh provedených v laboratorních podmínkách a jsou doplněna o uskutečněná srovnávací měření. Při měření v laboratoři se zjišťovala především přesnost a rozlišovací schopnost georadaru. Při měření v terénu (především na vozovkách pozemních komunikací) se ověřovalo, jaký vliv má rychlost měření na vzorkování a na kvalitu a přesnost naměřených dat.

Zvláštní pozornost byla věnována interpretaci naměřených dat, která hraje u této nedestruktivní metody významnou roli. Samostatná část se týkala vyhodnocování ve 3D. To bylo uplatněno na laboratorně vyrobené betonové desce se zabudovanou výztuží a na mostním nosníku typu KA, který byl umístěn v areálu laboratoří.

Tato kniha vznikla v rámci řešení národního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LO14029: „Využití georadaru ve stavebním inženýrství v ČR“, který byl řešen ve vazbě na evropskou akci COST TU1208: „Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar".

Kniha je dostupná v elektronické verzi.

Položit dotaz k produktu Georadar and its application in diagnostics of transport infrastructure objects

You could be interested in

Loading content