Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno
identifikační číslo: 44994575
z zapsaná v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://www .shopcdv.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, identifikační číslo: 44994575, zapsané v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT (dále jen „prodávající “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující spotřebitel“), nebo jinou podnikatelskou osobou (dále jen „kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.shopcdv.cz(dále jen „webová stránka “), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „ webové rozhraní obchodu“).

Předmět

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti jakožto kupující. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí i vytvoření objednávky za hodnotu 0,-Kč anebo za stanovenou částku dle aktuální ceny uvedené na webové stránce prodávajícího. Ujednají-li si prodávající s kupujícím v kupní smlouvě podmínky koupě odlišné od obchodních podmínek, mají odlišná ujednání kupní smlouvy před obchodními podmínkami přednost.

Znění obchodních podmínek může být prodávajícím měněno či doplňováno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Jazyk

Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny výhradně v českém jazyce.

Uživatelský účet

1. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze s kupujícím či kupujícím spotřebitelem, který má na webovém rozhraní obchodu zřízený uživatelský účet.

Uživatelský účet lze zřídit výhradně na základě předchozí elektronické registrace. Elektronická registrace probíhá vyplněním údajů přihlašovacího formuláře pro Uživatelský účet a jejich uložením do databáze webového rozhraní obchodu.

2. Při elektronické registraci je kupující či kupující spotřebitel povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Kupující či kupující spotřebitel je povinen své údaje uvedené při registraci průběžně aktualizovat tak, aby odpovídali skutečnému stavu a to v zájmu ochrany obou stran. Veškeré údaje uvedené kupujícím či kupujícím spotřebitelem na uživatelském účtu a při objednávce zboží jsou automaticky považovány prodávajícím za správné.

3. V souladu s ustanovením § 1826 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. V platném znění je kupujícímu či kupujícímu spotřebiteli před podáním objednávky při použití elektronických prostředků umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

4. V souladu s ustanovením § 48 zák. č. 110/2019 Sb. V platném znění, zákon o zpracování osobních údajů Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést výmaz osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 49 zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. Prodávající má oprávněný zájem některé údaje uchovávat z důvodu finanční kontroly, kontroly v rámci dotačních projektů, zákona o účetnictví, archivnictví atd. a kupující, popřípadě kupující spotřebitel tuto skutečnost bere na vědomí a odesláním objednávky s touto skutečností vyjadřuje souhlas.

Obchodní korespondence

Veškerá písemná korespondence mezi prodávajícím a kupujícím či kupujícím spotřebitelem bude probíhat výhradně elektronickou formou a to prostřednictvím emailové schránky prodávajícího nabídka@cdv.cz a e-mailové schránky kupujícího či kupujícího spotřebitele uvedenou v registračním formuláři.

Kupní smlouva

1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající zašle na emailovou schránku kupujícího, či kupujícího spotřebitele potvrzení o přijetí a akceptaci objednávky.

2. Kupující spotřebitel i kupující berou na vědomí, že prezentace veškerého zboží a to včetně cen jednotlivého zboží umístěného na webovém rozhraní, mají pouze informativní charakter.

3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na zboží nabízené na jeho webovém rozhraní a to bez uvedení důvodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Ceny zboží uvedené na internetovém rozhraní jsou včetně daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není nijak omezena možnost kupujícího sjednat kupní smlouvu s individuálními kupními podmínkami.

5. Veškeré zboří je dodáváno prodávajícím elektronicky, na emailovou adresu kupujícího, či kupujícího spotřebitele, uvedenou v přihlašovacím formuláři pro Uživatelský účet, není li kupujícím, či kupujícím spotřebitelem uvedena výslovně jiná emailová adresa. Lhůta pro dodání zboží elektronickou cestou je do 24 hodin od objednání předmětného zboží.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory). Náklady komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby.

Prohlášení o používání cookies

Toto prohlášení vysvětluje, jakým způsobem používáme cookies na stránkách https://www.shopcdv.cz

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jaké cookies používáme?

_ga, _gat, _gid = Cookies služby Google Analytics

· tyto cookies používáme výhradně ke sledování návštěvnosti webu, bez dalších marketingových, remarketingových nebo reklamních rozšíření

cb-enabled = Cookie pro uložení souhlasu s používáním cookies

· Pokud je cookie uložena, není znovu vyžadován souhlas s používáním cookies

Jak lze upravit používání cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Cena zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. Cena za produkt je rovna 0,-Kč, nebo je produkt jiným způsobem označen za bezplatný

b. Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího Vedený u Komerční banky : KB Brno – město, č. účtu: 100736621 /0100

c. Jiným způsobem domluveným s Prodávajícím – například na podkladně prodávajícího.

Platební podmínky

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do patnácti dnů od uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu či kupujícímu spotřebiteli daňový doklad-fakturu. To neplatí pro případy kdy cena zboží je 0,-Kč.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. s v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Za den převzetí zboží se považuje den, kdy bylo zboží doručeno do emailové schránky kupujícího spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

1. V případech, kdy bude kupní smlouva obsahovat zahraniční prvek, si smluvní strany sjednávají, že smluvní vztah se bude řídit českým právem.

2. Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nastoupí na místo neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení blíží nejvíce. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení nezakládá neplatnost ostatních ustanovení.

3. V souladu s ustanovením § 1826 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb. Bude kupní smlouva včetně obchodních podmínek archivována elektronicky a není přístupná.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, identifikační číslo: 44994575, zapsaná v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT, kontaktní osoba Tomáš Novotný/Jan Fitz, tel: +420 541 641 711, email: nabidka@cdv.cz

Další ujednání

1. Kupující nebo Kupující spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží či službě až zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje podnikatel prostřednictvím elektronické adresy nabidka@cdv.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího nebo kupujícího spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo kupujícího spotřebitele.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a zprostředkování obchodu a služeb na základě zřizovací listiny a dále také na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující nebo Kupující spotřebitel má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany podnikatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru Prodávající odkazuje kupujícího a kupujícího spotřebitele i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění., kdy vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele stanoví Prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z předmětného pojištění je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/). Prodávající může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Nahrávám obsah