Discrete choice research: a guide to experiment design, model specification and estimation with scripts for R

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2019
Author: Michal Šimeček
Obliged company: Yes
Categories: Publications
Product code: 46

Výzkum rozhodování má uplatnění v celé řadě oborů od marketingu přes zdravotnictví až po environmentalistiku po celém světě. Bývá například vyžadován jako součást studií proveditelnosti pro veřejné investice v dopravě, pokud je spolufinancuje Evropská Unie. Publikace představuje úvod do aplikovaného výzkumu rozhodování pomocí experimentální metody vyjádřených preferencí a analýzy diskrétních voleb, přičemž se zaměřuje zejména na využití těchto metod v dopravě. V úvodu se krátce věnuje historii výzkumu rozhodování a některým metodologickým předpokladům tohoto výzkumu. Dále představuje základní model rozhodování, design experimentu vyjádřených preferencí a následnou analýzu dat. Na dvou příkladech ukazuje praktické použití metody vyjádřených preferencí a analýz diskrétních voleb ukazuje tvorbu designu experimentu a analýzu výsledků v praxi, včetně interpretace výsledků. Kniha pracuje s volně přístupnými datasety autora a se skripty napsanými pro statistický nástroj R. Po přečtení knihy bude čtenář schopen sám připravit jednoduchý výzkum vyjádřených preferencí, bude jej umět analyzovat pomocí základních modelů diskrétních voleb a interpretovat základní výsledky.

Decision-making research has applications in a wide range of fields, from marketing to healthcare or environmental science around the world. For example, it is required as part of feasibility studies for public investment in transport if it is co-financed by the European Union. The publication presents an introduction to applied decision-making research using stated preference experimental method and discrete choice analysis, focusing in particular on the use of these methods in transport research. The introduction briefly deals with the history of decision-making research and its methodological assumptions. It also introduces the basic model of decision making, the design of the stated preference experiment, and the subsequent data analysis. In two examples, the practical use of the expressed preference and discrete choice analysis method shows the design of the experiment and the analysis of the results in practice, including the interpretation of the results. The book works with freely accessible author's datasets and scripts written for statistical tool R. After reading the book, the reader will be able to prepare a simple research of expressed preferences, analyze it using basic discrete choice models, and interpret basic results.

Položit dotaz k produktu Discrete choice research: a guide to experiment design, model specification and estimation with scripts for R

You could be interested in

Loading content