Determination of the contribution of transport to air pollution in small settlements

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil, Jiří Jedlička
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 102
Zásadním problémem při hodnocení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech je ekonomická náročnost měření, která by bylo nutné provádět na velké ploše území, na rozptýlených lokalitách s mnohdy relativně řídkým osídlením. Proto byla vypracována tato metodika popisující nejvhodnější postupy pro stanovení hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Metodika slouží k využití výsledků měření kvality ovzduší, intenzity dopravy a meteorologické situace k hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Výsledný model byl zpracován pro oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), benzo[a]pyren (BaP) a pevné částice (PM10, PM2.5) v různých typech zástavby. Je jednoduše rozšiřitelný i pro další škodliviny. Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02021267 Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky, www.tacr.cz

Položit dotaz k produktu Determination of the contribution of transport to air pollution in small settlements

You could be interested in

Loading content