SCREENING EVALUATION OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE SELECTION OF ROUTES OF LAND COMMUNICATIONS

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2019
Author: Petr Anděl, Jiří Jedlička, Ivana Gorčicová, Ivo Dostál, Lenka Semerádová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 104
Screeningové hodnocení environmentálních rizik při výběru tras pozemních komunikací Metodika se zabývá včasným stanovením potenciálních environmentálních rizik variant nových pozemních komunikací, a to na samém počátku investiční přípravy. Pomocí formalizovaného postupu v GIS je navržena série podkladových map vhodných pro návrh různých variant tras projektantem a soubor indikátorů pro hodnocení jejich přijatelnosti z hlediska dopadů na životní prostředí. Hodnocení vychází z environmentální legislativy, konkrétní místní situace a ze srovnání v širším kontextu ČR. K tomu byly zpracovány dvě série indikátorů, které umožňují posoudit stavbu v kontextu (a) typů území v ČR a (b) jiných analogických silničních staveb. Metodika je využitelná jak při prvotním výběru ve fázi screeningu, tak v rámci posuzování v procesu EIA. Cílovou skupinou jsou pracovníci zabývající se hodnocením vlivu staveb pozemních komunikací na životní prostředí, projektanti a investoři pozemních komunikací, pracovníci územního plánování, úředníci státní správy a další účastníci procesu přípravy. Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, projekt TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Položit dotaz k produktu SCREENING EVALUATION OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE SELECTION OF ROUTES OF LAND COMMUNICATIONS

You could be interested in

Loading content