Methodology of traffic behaviour survey for the needs of a sustainable urban mobility plan

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2021
Author: P. Kouřil, Z. Dytrt, M. Šimeček
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 115
Metodika průzkumu dopravního chování pro potřeby plánu udržitelné městské mobility si klade za cíl aktualizovat dokument Metodika aktivně-cestovního průzkumu z roku 2014, a to zejména s ohledem na potřeby tvorby plánů udržitelné městské mobility. Průzkumy dopravního chování představují důležitý zdroj informací o mobilitě jednotlivých skupin populace. Bez údajů z průzkumů dopravního chování nelze efektivně plánovat dopravu tak, aby odpovídala potřebám obyvatel zájmového území. V plánech udržitelné městské mobility se využívají při vyhodnocování stávajícího stavu dopravní poptávky, pro odhalování nových poptávkových trendů, ale také pro identifikaci slabých stránek dopravního systému. Údaje jsou dále využívány pro konstrukci vybraných evropských indikátorů SUMI či pro evaluaci dopadů v minulosti přijatých opatření. V neposlední řadě jsou údaje z průzkumu důležitým vstupem při sestavování či aktualizaci poptávkového dopravního modelu. Metodika se nejdříve zaměřuje na popis zjišťovaných údajů, aby poté v jednotlivých krocích představila postup přípravy průzkumu (výběrový soubor, technologie sběru či rozvržení průzkumu) i samotný sběr dat. Oproti předchozí verzi se detailně zaměřuje na zpracování a kontrolu získaných dat. Metodika staví na českých i zahraničních zkušenostech a přispívá k mezinárodní, a přinejmenším evropské, snaze průzkumy dopravního chování standardizovat, a učinit tak jejich výstupy nejen kvalitními, ale také vzájemně srovnatelnými.

Položit dotaz k produktu Methodology of traffic behaviour survey for the needs of a sustainable urban mobility plan

You could be interested in

Loading content