Monitoring of road pollution in connection with winter maintenance of transport infrastructure

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2020
Author: Roman Ličbinský, Petr Anděl, Jitka Hegrová, Jana Štulířová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 71
The methodology is only in the Czech language.

Při hodnocení vlivů variant chemické údržby na životní prostředí lze v principu po stránce metodické (nikoliv procesní) vycházet z přístupů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Základní je hodnocení přímých vlivů, které záměr vyvolá na bezprostředně dotčených složkách životního prostředí. Dále jsou zde zahrnuté evidentní nepřímé vlivy, které se ve vazbě na hodnocený záměr odehrávají na jiných lokalitách. Zcela zásadní skutečností je, že je nezbytné posuzovat vliv na všechny složky životního prostředí a teprve na základě komplexního hodnocení rozhodovat o celkové přijatelnosti. Posuzovány a vzájemně porovnávány musí být všechny reálné varianty, včetně varianty nulové. Po stránce technologické se zde jedná o dva základní přístupy: chemický a inertní posyp (a jejich kombinace). V metodice je uveden obecný rozbor vlivů na jednotlivé složky životního prostředí včetně uvedení praktických příkladů, tak jak je popisuje zákon EIA. Uváděny jsou vždy faktory, které podporují, nebo naopak brání aplikaci příslušného postupu. Dále metodika obsahuje návrh metodických kroků pro celkové rozhodování o optimální variantě.

Metodika byla vytvořena za státní podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610).

Položit dotaz k produktu Monitoring of road pollution in connection with winter maintenance of transport infrastructure

You could be interested in

Loading content