Methodology for determining emission factors and total operating costs of heavy vehicles

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: Jiří Huzlík, Jiří Jedlička, Alena Pávková, Leoš Pelikán, Pavel Štěrba, Jakub Tichý, Marek Tögel
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 98
Metodika má dva cíle. Prvním cílem je popis nových postupů při stanovení emisních faktorů těžkých vozidel, založených na měření emisí v provozu (mimo laboratoře). Pro účely zjednodušení, urychlení a snížení finanční náročnosti při stanovování emisních faktorů byly v rámci projektu TA02030831 vytvořeny jízdní cykly, které při použití mobilního zařízení na měření emisí umožňují stanovení emisí blízkých reálnému provozu v podmínkách ČR. Obvykle používané standardizované laboratorní testovací cykly nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Podle zahraničních studií bývají takto měřené hodnoty emisí nižší až o 30-70%, než při měření v reálném provozu. Metodika sestává z popisu vyvinutých měřicích cyklů (na základě dat z reálného provozu) a podmínek měření, postupu měření a výpočtu emisních faktorů. Doménou využití těchto cyklů budou zejména výzkumné a vývojové účely. Typickými oblastmi aplikace mohou být např. tvorby databází emisních faktorů, modelování a výpočty emisí, energetické a emisní bilance, posuzování změn emisních charakteristik v čase, různá srovnávací a vývojová měření, související s produkcí emisí, apod. Další možností aplikace popsaných jízdních cyklů může být výpočet emisních faktorů pro účely výpočtu celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel. V metodice zpracovaný výpočet emisních faktorů je určen pro zpracování naměřených dat z mobilních měřicích systémů, ale není závislý na konkrétním měřicím cyklu. Může tedy být použit i v kombinaci s jinými standardizovanými měřicími cykly. Druhým cílem metodiky je návrh výpočtu celkových nákladů těžkých vozidel za dobu jejich životnosti ve smyslu Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu jejich životnosti, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí vybraných znečišťujících látek. Cílem této legislativní úpravy je podporovat a rozvíjet trh s environmentálně šetrnými a energeticky účinnými vozidly a tím posílit přínos sektoru dopravy pro naplňování politik Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky. Publikace je výsledkem řešeni výzkumného projektu č. TA02030831 „Nove metody stanoveni emisních faktorů a celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel ve smyslu směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel“, podpořeného Technologickou agenturou České republiky v programu ALFA.

Položit dotaz k produktu Methodology for determining emission factors and total operating costs of heavy vehicles

You could be interested in

Loading content