Methodology for life-cycle cost assessment of bridge superstructure and superstructure

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Libor Hrdlička, Jiří Jedlička, Aleš Kratochvíl, Pavel Simon, Libor Špička
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 103
Cílem metodiky je vytvoření jednotného postupu pro stanovení nákladů na vrchní stavbu mostu a činností s ní spojených ve všech fázích, kterými po dobu její životnosti prochází. Tento cíl je nejen důležitý z hlediska obrazu investora o výši jeho přítomných a budoucích nákladů, ale také velmi vhodný k adekvátnímu porovnání různých variant v investiční a provozní fázi mostu. Díky tomu bude možné objektivně a transparentně porovnávat nejen peněžní ukazatele, ale také vybrat řešení na míru dle požadavků investora nebo správce. Metodika zohledňuje kromě investičních a provozních (přímých) nákladů také neméně významné uživatelské (nepřímé) náklady. Slouží k optimalizaci strategie údržby a oprav s cílem dosažení požadované životnosti a zároveň minimálních, respektive cenově efektivních nákladů. Záměrně je koncipována pouze pro vrchní stavbu, která je z hlediska životního cyklu nejvíce namáhanou částí mostu. Využitím metodiky dochází k hodnocení různých typů a provedení běžně využívaných komponent, ale i nových technologií a materiálů, nebo celých systémů (PPM/NPM) vrchní stavby z hlediska jejich celkové životnosti a celoživotních nákladů. Ostatní části mostu (vetknuté podpěry nebo nevodorovné části NK, spodní stavba, založení, apod.) nejsou buď vzhledem k jejich daleko větší životnosti nebo stejným okrajovým podmínkám v LCCA zahrnuty. Náklady na ně jsou tedy relativně neměnné, mohou být stanoveny odděleně a uvažovány až v případném srovnání více variant konstrukčních řešení mostu. Kromě zpracování analýzy nákladů životního cyklu v projektové fázi může být metodika aplikována také u existujících mostních objektů například ve fázi předcházející významné opravě nebo rekonstrukci nosné konstrukce a svršku, případně v kterémkoliv jiném stádiu životního cyklu stavby. Publikace je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TA02030164 „Progresivní spřažené mostní konstrukce s přímopojížděnou mostovkou“, podpořeného Technologickou agenturou České republiky v programu ALFA.

Položit dotaz k produktu Methodology for life-cycle cost assessment of bridge superstructure and superstructure

You could be interested in

Loading content