Methodology of traffic education for after-school clubs and after-school facilities

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Author: Tereza Šustrová, Ivana Parízková, Veronika Valentová, Alena Vyskocilová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 77
V současné době je ve školních družinách a dalších volnočasových zařízeních kladen důraz na osobní rozvoj dítěte a zvýšení bezpečnosti v rámci zdraví a ohleduplnosti k okolí. Tyto skutečnosti jsou zakotveny i v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání1 (RVP ZV). V praxi se dopravní výuka realizuje především v rámci vyučovacích hodin povinné školní docházky a to v jednotlivých vzdělávacích oblastech - Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Výchova k občanství, Člověk a příroda, Člověk a zdraví nebo Informační a komunikační technologie. RVP ZV sice není dokumentem, který by školní družiny a volnočasová zařízení musely ze zákona naplňovat, nicméně velmi často tomu tak je. Roční vzdělávací plán školních družin často z RVP ZV vychází a navazuje na školní vzdělávací plán.

Položit dotaz k produktu Methodology of traffic education for after-school clubs and after-school facilities

You could be interested in

Loading content